Grundlag

Grundlag & formål

Vi er i disse år vidner til en menneskeskabt påvirkning af Jordens klima. Den har alarmerende betydning for miljøet og hermed for menneskers sundhed, livsgrundlag og udviklingsmuligheder.


Et stort flertal af danskerne mener, at klimaforandringer er et alvorligt eller delvist alvorligt problem. Alligevel gør vi for lidt for at imødekomme de forestående problemer. Der er brug for forståelse og omstillingsparathed i alle sektorer og på alle niveauer i samfundet.


Løsningen på klimaudfordringerne kræver nytænkning og samarbejde. Der er ikke længere tid til underordnede politiske diskussioner og prioriteringer. Der er brug for gennemgribende løsninger, der bygger på de styrker, den viden og de erfaringer, som et bredt samarbejde kan lykkes med.


Broen til fremtiden er et netværk bestående af grønne og sociale bevægelser, faglige organisationer samt forskere. Et tilsvarende netværk findes i Norge og samler en meget bred vifte af foreninger og organisationer til fælles optræden til gavn for klimaet.


Broen til fremtiden arbejder på tværs af individuelle forskelle og interesser med det afsæt, at klimaforbedringer er hævet over partipolitiske og individuelle interesser.


Vores udgangspunkt er, at det haster med at få skabt fælles løsninger med baggrund i en dansk tradition for samarbejde på tværs. Klimaforandringerne har store konsekvenser økonomisk, socialt og sundhedsmæssigt og for vores livsgrundlang og udvikling.


Broen til fremtiden støtter og tager udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål og Paris-aftalens målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grad.

Broen til fremtiden medvirker til:


- at Danmark når nettonul drivhusgasudledninger senest i 2040, baseret på 100% vedvarende energi, og at der løbende træffes politiske beslutninger, der baner vejen mod målet, herunder i form af 5-årige reduktionsmål mindst 15 år frem.

- at omstillingen sker socialt og globalt ansvarligt og ikke øger uligheden.

- at diskutere og foreslå måder til at skabe finansiering af omstillingen indenfor brancherne.

- på et bredt grundlag, at skabe viden om og forståelse for konsekvenserne af klimaforandringerne.

- på denne baggrund at give konkrete bud på indholdet i en dansk klimapolitik på centrale områder. Herunder at bidrage med forslag til klimavenlige initiativer på både samfunds-, arbejdsplads- og individniveau.

 

Vi arbejder med følgende delmål:


- at få skabt en klima-dialog på tværs af grønne organisationer, forskere og fagbevægelse.

- at udvikle forslag til en fælles klimapolitisk strategi.

- at give de deltagende organisationer og foreninger viden og redskaber således at de, på deres respektive områder, kan påvirke klimapolitikken og gennemføre konkrete klimaforbedrende aktiviteter. Indenfor bl.a. følgende områder: byggeriet, investeringer (herunder pensionskasser), sundhed, transport, fødevarer & landbrug, industri, energi, institutioner, uddannelse og teknologi.

- at arbejde for at alle nationale politikområder mainstreamens med klima i fokus.

- at give begrebet social og globalt retfærdig klimaløsning et konkret indhold.

- at påvirke erhvervs- og beskæftigelsespolitikken, så der skabes nye job inden for grøn omstilling.


Broen til fremtiden

Staunings Plads 1-3

1790 København V


Arbejdernes Landsbank

5301-476807


kontakt@broentilfremtiden.dk