Grundlag

Grundlag og formål


Vi er i disse år vidner til en menneskeskabt påvirkning af Jordens klima. Den har alarmerende betydning for miljøet og hermed for menneskers sundhed, livsgrundlag og udviklingsmuligheder.


Et stort flertal af danskerne mener, at klimaforandringer er et alvorligt eller delvist alvorligt problem. Alligevel gør vi for lidt for at imødekomme de forestående problemer. Der er brug for forståelse og omstillingsparathed i alle sektorer og på alle niveauer i samfundet.


Løsningen på klimaudfordringerne kræver nytænkning og samarbejde. Der er ikke længere tid til underordnede politiske diskussioner og prioriteringer. Der er brug for gennemgribende løsninger, der bygger på de styrker, den viden og de erfaringer, som et bredt samarbejde kan lykkes med.


Broen til fremtiden er et netværk bestående af grønne og sociale bevægelser, faglige organisationer samt forskere. Et tilsvarende netværk findes i Norge og samler en meget bred vifte af foreninger og organisationer til fælles optræden til gavn for klimaet.


Broen til fremtiden arbejder på tværs af individuelle forskelle og interesser med det afsæt, at klimaforbedringer er hævet over partipolitiske og individuelle interesser.


Vores udgangspunkt er, at det haster med at få skabt fælles løsninger med baggrund i en dansk tradition for samarbejde på tværs. Klimaforandringerne har store konsekvenser økonomisk, socialt og sundhedsmæssigt og for vores livsgrundlang og udvikling.


Broen til fremtiden støtter og tager udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål og Paris-aftalens målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 oC.

Grundlag 


Struktur

Broen til fremtiden medvirker til:


 • at Danmark når nettonul drivhusgasudledninger senest i 2040, baseret på 100% vedvarende energi, og at der løbende træffes politiske beslutninger, der baner vejen mod målet, herunder i form af 5-årige reduktionsmål mindst 15 år frem.
 • at omstillingen sker socialt og globalt ansvarligt og ikke øger uligheden.
 • at diskutere og foreslå måder til at skabe finansiering af omstillingen indenfor brancherne.
 • på et bredt grundlag, at skabe viden om og forståelse for konsekvenserne af klimaforandringerne.
 • på denne baggrund at give konkrete bud på indholdet i en dansk klimapolitik på centrale områder. Herunder at bidrage med forslag til klimavenlige initiativer på både samfunds-, arbejdsplads- og individniveau.

 

Vi arbejder med følgende delmål:


 • at få skabt en klimadialog på tværs af grønne organisationer, forskere og fagbevægelse.
 • at udvikle forslag til en fælles klimapolitisk strategi.
 • at give de deltagende organisationer og foreninger viden og redskaber således at de, på deres respektive områder, kan påvirke klimapolitikken og gennemføre konkrete klimaforbedrende aktiviteter. Indenfor bl.a. følgende områder: byggeriet, investeringer (herunder pensionskasser), sundhed, transport, fødevarer & landbrug, industri, energi, institutioner, uddannelse og teknologi.
 • at arbejde for at alle nationale politikområder mainstreamens med klima i fokus.
 • at give begrebet social og globalt retfærdig klimaløsning et konkret indhold.
 • at påvirke erhvervs- og beskæftigelsespolitikken, så der skabes nye job inden for grøn omstilling.


Pressemeddelelse ved indvigelsen af Broen til fremtiden (positionspapir) 3. maj 2019


Ny grøn alliance kræver klimahandling nu

Klimaindsatsen skal fylde mere på de danske arbejdspladser, mener en ny, bred alliance med nogle af Danmarks største fagforbund, forskernetværk og grønne organisationer, der samtidigt efterlyser markant, politisk handling nu

 

’Broen til fremtiden’ er navnet på en ny grøn alliance, der samler store dele af den danske fagbevægelse, miljø- og udviklingsorganisationer. De seneste måneder har ledende repræsentanter udviklet grundlaget for alliancen, som kommer med tre markante krav om et CO2-neutralt Danmark i 2040, et massivt politisk fokus på grøn transport og et stop for nye tilladelser til udvinding af olie og gas i Nordsøen. Samtidig er det et udtalt ønske at sætte klimaudfordringen højere på dagsordenen i hverdagen på arbejdspladser over hele landet.

»Hvis ikke fagbevægelsen skal gå i front i den grønne omstilling, hvem skal så? På den måde kan vi få alle med på den grønne vogn og i fællesskab skubbe på for eksempelvis mindre spild og bedre udnyttelse af ressourcer. Når et stigende antal virksomheder og arbejdspladser viser vejen, vil det både gøre en forskel i sig selv og forhåbentligt inspirere politikerne til at bakke op,« siger Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening.

Klimakampen vindes ikke alene i Danmark. ’Broen til fremtiden’ har også den viden, der skal til for at komme med konkrete forslag til, hvordan vi tænker grøn omstilling og FN’s Verdensmål ind i alle aspekter af vores arbejds- og hverdagsliv.

 

»Der skal ikke herske tvivl om, at vi i Danmark udleder alt for meget CO2 i kraft af vores høje levestandard og forbrug. Men vores velstand giver os også mulighed for at gå forrest og bidrage til at gøre Danmark CO2-neutralt hurtigt – uden at vi forringer vilkårene for borgerne,« siger Thomas Damkjær Petersen, formand for Ingeniørforeningen, IDA.

’Broen til fremtiden’ vil presse på for handling alle vegne. De gode hensigter og højstemte politiske taler gavner i sig selv hverken klimaet eller borgerne herhjemme, der udviser voksende appetit på en hurtig og retfærdig grøn omstilling af samfundet. Alle generationer og alle borgere kan og bør bidrage for at sikre en fremtid for de kommende generationer, men alliancen retter det allerstørste ansvar i retning af politikerne med blandt andet de tre, fælles hovedkrav:

 • Et CO2-neutralt Danmark i 2040. Der skal være bindende delmål hvert femte år.
 • Bæredygtig trafik. Smartere, grønnere og billigere kollektiv trafik. Flere cykler og el-biler.
 • Stop for nye olie- og gaslicenser i Nordsøen. Den fossile energi skal blive, hvor den er.

 • Den nyopståede alliance appellerer til alle forbund, fagforeninger og ngo’er om at slutte sig til. Det er ambitionen, at medlemmerne løbende skal komme med konkrete opfordringer og forslag til at imødegå klimaudfordringen over for relevante beslutningstagere for at skubbe på for handling i staten, i regioner, kommuner og på hver enkelt arbejdsplads rundt om i landet.

  »Det er fantastisk opløftende, at sværvægtere i fagbevægelsen går sammen og toner rent flag, når det gælder vigtigheden af akut politisk handling for et grønnere Danmark, hvor alle er med. Vi tror på, at det her initiativ vil skubbe yderligere til den voksende bevidsthed i alle hjørner af landet om, at vi hver især kan gøre en forskel for at sikre gode, sunde levevilkår for fremtidige generationer, men at det største ansvar helt grundlæggende er politisk,« siger Mads Flarup Christensen, generalsekretær i Greenpeace Norden.